Page Time: 0.3284s

Memory: 10.2055 MB (Peak: 35.6166 MB)

Queries (30, time: 0.0553s, 16.9%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000372
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000248
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT *
  FROM xf_node
  WHERE display_in_list = 1
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000833
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALLdisplay_in_list   42Using where; Using filesort
 4. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000145
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const41Using where
 5. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: f6071733a8f6064c96f8244a07f73d01, , 1532039075
  Run Time: 0.000243
 6. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Misc, QuickNavigationMenu, valid, , 1532035475,
  Run Time: 0.000963
 7. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('page_nav', 'wf_widget_wrapper', 'wf_widget_threads', 'wf_widget_online_users', 'wf_widget_stats', 'quick_navigation_menu', 'xenCODE_Meta_Keywords', 'wf_hook_moderator_bar', 'wf_revealer', 'threadrating_rate', 'PAGE_CONTAINER')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 13, 2
  Run Time: 0.002343
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledrangePRIMARYPRIMARY60 11Using where
 8. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757')
  Run Time: 0.000473
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 9. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_26abf335742fb8e90c1e1')
  Run Time: 0.000243
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 10. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.001177
 11. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000245
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    42Using filesort
 12. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000144
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const41Using where
 13. SELECT thread.*
  	,
  	user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144)) AND (thread.sticky = 0) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1531171475)
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 30
  Run Time: 0.012727
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 2782Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.thread.user_id1 
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (144, 144, 144, 152, 144, 144, 144, 139, 144, 144, 152, 144, 152, 132, 132, 124, 163, 132, 130, 123, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 163, 144, 163, 144)
  Run Time: 0.000328
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 8Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.forum.node_id1 
 15. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757, a:3:{s:24:"quick_navigation_menu_15";a:2:{s:4:"html";s:7300:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-229538 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Chinh phục 7 trò chơi cảm giác mạnh tại Vinpearl Land Nha Trang" class="Tooltip" href="threads/chinh-phuc-7-tro-choi-cam-giac-manh-tai-vinpearl-land-nha-trang.229538/"> Chinh phục 7 trò chơi cảm giác... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:45">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228534 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng thương hiệu MobiFone - VPBank năm 2018" class="Tooltip" href="threads/khuyen-mai-nap-tien-the-dong-thuong-hieu-mobifone-vpbank-nam-2018.228534/"> Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="10/7/18 lúc 10:49">10/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228997 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi nạp thẻ tặng data lên đến 20GB vào ngày 12/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-nap-the-tang-data-len-den-20gb-vao-ngay-12-07-2018.228997/"> MobiFone khuyến mãi nạp thẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="11/7/18 lúc 14:56">11/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229256 thread-node-152"> <a href="members/icardi.18082/" class="avatar Av18082s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="icardi" /></a> <a title="Những phương pháp nhận dạng hàng hóa qua mã vạch" class="Tooltip" href="threads/nhung-phuong-phap-nhan-dang-hang-hoa-qua-ma-vach.229256/"> Những phương pháp nhận dạng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/icardi.18082/" class="username">icardi</a> posted <span class="DateTime" title="12/7/18 lúc 13:39">12/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229767 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải Dành Nguyên Ngày Tại Thiên Đường Giải Trí Lớn Nhất Tại Miền Trung." class="Tooltip" href="threads/ghe-da-nang-nhat-dinh-phai-danh-nguyen-ngay-tai-thien-duong-giai-tri-lon-nhat-tai-mien-trung.229767/"> Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 21:18">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230171 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="7 trải nghiệm tuyệt vời nhất định phải thử khi đến Phú Quốc" class="Tooltip" href="threads/7-trai-nghiem-tuyet-voi-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phu-quoc.230171/"> 7 trải nghiệm tuyệt vời nhất... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531728972" data-diff="306503" data-datestring="16/7/18" data-timestring="15:16">16/7/18 lúc 15:16</abbr> </div> </li> <li class="thread-229555 thread-node-144"> <a href="members/binhan565.18168/" class="avatar Av18168s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="binhan565" /></a> <a title="Ghép xương trong Trồng răng implant giá bao nhiêu?" class="Tooltip" href="threads/ghep-xuong-trong-trong-rang-implant-gia-bao-nhieu.229555/"> Ghép xương trong Trồng răng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/binhan565.18168/" class="username">binhan565</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:57">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229448 thread-node-139"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="avatar Av17315s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="chi cuong" /></a> <a title="Cho thuê văn phòng Quận 3 - An Khánh building" class="Tooltip" href="threads/cho-thue-van-phong-quan-3-an-khanh-building.229448/"> Cho thuê văn phòng Quận 3 - An... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="username">chi cuong</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 08:48">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230525 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Thương Hội An, đừng đến và đi vội vàng" class="Tooltip" href="threads/thuong-hoi-an-dung-den-va-di-voi-vang.230525/"> Thương Hội An, đừng đến và đi... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531820141" data-diff="215334" data-datestring="17/7/18" data-timestring="16:35">17/7/18 lúc 16:35</abbr> </div> </li> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531714569" data-diff="320906" data-datestring="16/7/18" data-timestring="11:16">16/7/18 lúc 11:16</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}s:24:"quick_navigation_menu_14";a:2:{s:4:"html";s:3948:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-231203 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Mục đích mang đến những không gian đẹp nhất cho mọi người," class="Tooltip" href="threads/muc-dich-mang-den-nhung-khong-gian-dep-nhat-cho-moi-nguoi.231203/"> Mục đích mang đến những không... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029733" data-diff="5110" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:48">20/7/18 lúc 02:48</abbr> </div> </li> <li class="thread-231202 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi cá koi khỏe mạnh." class="Tooltip" href="threads/huong-dan-ky-thuat-cham-soc-va-nuoi-ca-koi-khoe-manh.231202/"> Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029296" data-diff="5547" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:41">20/7/18 lúc 02:41</abbr> </div> </li> <li class="thread-231201 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a href="threads/nuoi-ca-koi-theo-quy-luat-ngu-hanh.231201/"> Nuôi cá koi theo quy luật ngũ hành </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532027894" data-diff="6949" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:18">20/7/18 lúc 02:18</abbr> </div> </li> <li class="thread-231200 thread-node-163"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="avatar Av15913s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thzfsdhdty" /></a> <a title="Cần bán trang web diaocdanang24h.com tuổi đời 3 năm, 5,9 triệu" class="Tooltip" href="threads/can-ban-trang-web-diaocdanang24h-com-tuoi-doi-3-nam-5-9-trieu.231200/"> Cần bán trang web... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="username">thzfsdhdty</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532025049" data-diff="9794" data-datestring="20/7/18" data-timestring="01:30">20/7/18 lúc 01:30</abbr> </div> </li> <li class="thread-231199 thread-node-144"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="avatar Av3029s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="lang phong" /></a> <a title="Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ tại quận Gò Vấp| Chika shop" class="Tooltip" href="threads/cung-cap-si-le-kho-ga-gia-re-tai-quan-go-vap-chika-shop.231199/"> Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="username">lang phong</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532018657" data-diff="16186" data-datestring="19/7/18" data-timestring="23:44">19/7/18 lúc 23:44</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532034843;}s:24:"quick_navigation_menu_16";a:2:{s:4:"html";s:3496:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 12 </div> </li> <li class="thread-230372 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Miễn phí đổi sim 4G Mobifone năm 2018" class="Tooltip" href="threads/mien-phi-doi-sim-4g-mobifone-nam-2018.230372/"> Miễn phí đổi sim 4G Mobifone... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 5 </div> </li> <li class="thread-230466 thread-node-132"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="avatar Av17736s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/17/17736.jpg?1531815248" width="48" height="48" alt="Nhà Đẹp Giá Gốc" /></a> <a title="Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long Biên | Chung cư Hope Residence - Dự án NOXH CĐT liên danh Vingroup" class="Tooltip" href="threads/nha-o-xa-hoi-phuc-dong-long-bien-chung-cu-hope-residence-du-an-noxh-cdt-lien-danh-vingroup.230466/"> Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="username">Nhà Đẹp Giá Gốc</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-230605 thread-node-152"> <a href="members/ngathien.12311/" class="avatar Av12311s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="ngathien" /></a> <a title="Có nên đầu tư vào căn hộ New City Thuận Việt Quận 2" class="Tooltip" href="threads/co-nen-dau-tu-vao-can-ho-new-city-thuan-viet-quan-2.230605/"> Có nên đầu tư vào căn hộ New... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/ngathien.12311/" class="username">ngathien</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-229935 thread-node-130"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="avatar Av17876s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thanhlapdoanhnghiepvn-vn" /></a> <a title="Thợ sửa chữa điện nước tại Huyện Cần Giờ" class="Tooltip" href="threads/tho-sua-chua-dien-nuoc-tai-huyen-can-gio.229935/"> Thợ sửa chữa điện nước tại... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="username">thanhlapdoanhnghiepvn-vn</a> posted, Trả lời: 1 </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.001486
 16. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.000488
 17. SELECT session_activity.*
  	,
  	user.*
  FROM xf_session_activity AS session_activity
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = session_activity.user_id)
  WHERE (session_activity.view_date > 1531862675)
  ORDER BY session_activity.view_date DESC
  Run Time: 0.020448
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEsession_activityrangeview_dateview_date4 2998Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.session_activity.user_id1 
 18. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: boardTotals
  Run Time: 0.000379
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 19. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.000786
 20. SELECT thread.*
  	,
  	user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144)) AND (thread.sticky = 0) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.post_date DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.000246
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 15Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.thread.user_id1 
 21. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (144, 144, 144, 163, 144, 144, 144, 144, 144, 149, 144, 144, 144, 144, 144)
  Run Time: 0.000341
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 3Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.forum.node_id1 
 22. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757, a:3:{s:24:"quick_navigation_menu_15";a:2:{s:4:"html";s:7300:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-229538 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Chinh phục 7 trò chơi cảm giác mạnh tại Vinpearl Land Nha Trang" class="Tooltip" href="threads/chinh-phuc-7-tro-choi-cam-giac-manh-tai-vinpearl-land-nha-trang.229538/"> Chinh phục 7 trò chơi cảm giác... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:45">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228534 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng thương hiệu MobiFone - VPBank năm 2018" class="Tooltip" href="threads/khuyen-mai-nap-tien-the-dong-thuong-hieu-mobifone-vpbank-nam-2018.228534/"> Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="10/7/18 lúc 10:49">10/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228997 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi nạp thẻ tặng data lên đến 20GB vào ngày 12/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-nap-the-tang-data-len-den-20gb-vao-ngay-12-07-2018.228997/"> MobiFone khuyến mãi nạp thẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="11/7/18 lúc 14:56">11/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229256 thread-node-152"> <a href="members/icardi.18082/" class="avatar Av18082s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="icardi" /></a> <a title="Những phương pháp nhận dạng hàng hóa qua mã vạch" class="Tooltip" href="threads/nhung-phuong-phap-nhan-dang-hang-hoa-qua-ma-vach.229256/"> Những phương pháp nhận dạng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/icardi.18082/" class="username">icardi</a> posted <span class="DateTime" title="12/7/18 lúc 13:39">12/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229767 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải Dành Nguyên Ngày Tại Thiên Đường Giải Trí Lớn Nhất Tại Miền Trung." class="Tooltip" href="threads/ghe-da-nang-nhat-dinh-phai-danh-nguyen-ngay-tai-thien-duong-giai-tri-lon-nhat-tai-mien-trung.229767/"> Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 21:18">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230171 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="7 trải nghiệm tuyệt vời nhất định phải thử khi đến Phú Quốc" class="Tooltip" href="threads/7-trai-nghiem-tuyet-voi-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phu-quoc.230171/"> 7 trải nghiệm tuyệt vời nhất... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531728972" data-diff="306503" data-datestring="16/7/18" data-timestring="15:16">16/7/18 lúc 15:16</abbr> </div> </li> <li class="thread-229555 thread-node-144"> <a href="members/binhan565.18168/" class="avatar Av18168s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="binhan565" /></a> <a title="Ghép xương trong Trồng răng implant giá bao nhiêu?" class="Tooltip" href="threads/ghep-xuong-trong-trong-rang-implant-gia-bao-nhieu.229555/"> Ghép xương trong Trồng răng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/binhan565.18168/" class="username">binhan565</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:57">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229448 thread-node-139"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="avatar Av17315s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="chi cuong" /></a> <a title="Cho thuê văn phòng Quận 3 - An Khánh building" class="Tooltip" href="threads/cho-thue-van-phong-quan-3-an-khanh-building.229448/"> Cho thuê văn phòng Quận 3 - An... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="username">chi cuong</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 08:48">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230525 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Thương Hội An, đừng đến và đi vội vàng" class="Tooltip" href="threads/thuong-hoi-an-dung-den-va-di-voi-vang.230525/"> Thương Hội An, đừng đến và đi... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531820141" data-diff="215334" data-datestring="17/7/18" data-timestring="16:35">17/7/18 lúc 16:35</abbr> </div> </li> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531714569" data-diff="320906" data-datestring="16/7/18" data-timestring="11:16">16/7/18 lúc 11:16</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}s:24:"quick_navigation_menu_14";a:2:{s:4:"html";s:3949:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-231203 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Mục đích mang đến những không gian đẹp nhất cho mọi người," class="Tooltip" href="threads/muc-dich-mang-den-nhung-khong-gian-dep-nhat-cho-moi-nguoi.231203/"> Mục đích mang đến những không... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029733" data-diff="5742" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:48">20/7/18 lúc 02:48</abbr> </div> </li> <li class="thread-231202 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi cá koi khỏe mạnh." class="Tooltip" href="threads/huong-dan-ky-thuat-cham-soc-va-nuoi-ca-koi-khoe-manh.231202/"> Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029296" data-diff="6179" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:41">20/7/18 lúc 02:41</abbr> </div> </li> <li class="thread-231201 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a href="threads/nuoi-ca-koi-theo-quy-luat-ngu-hanh.231201/"> Nuôi cá koi theo quy luật ngũ hành </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532027894" data-diff="7581" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:18">20/7/18 lúc 02:18</abbr> </div> </li> <li class="thread-231200 thread-node-163"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="avatar Av15913s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thzfsdhdty" /></a> <a title="Cần bán trang web diaocdanang24h.com tuổi đời 3 năm, 5,9 triệu" class="Tooltip" href="threads/can-ban-trang-web-diaocdanang24h-com-tuoi-doi-3-nam-5-9-trieu.231200/"> Cần bán trang web... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="username">thzfsdhdty</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532025049" data-diff="10426" data-datestring="20/7/18" data-timestring="01:30">20/7/18 lúc 01:30</abbr> </div> </li> <li class="thread-231199 thread-node-144"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="avatar Av3029s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="lang phong" /></a> <a title="Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ tại quận Gò Vấp| Chika shop" class="Tooltip" href="threads/cung-cap-si-le-kho-ga-gia-re-tai-quan-go-vap-chika-shop.231199/"> Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="username">lang phong</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532018657" data-diff="16818" data-datestring="19/7/18" data-timestring="23:44">19/7/18 lúc 23:44</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}s:24:"quick_navigation_menu_16";a:2:{s:4:"html";s:3496:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 12 </div> </li> <li class="thread-230372 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Miễn phí đổi sim 4G Mobifone năm 2018" class="Tooltip" href="threads/mien-phi-doi-sim-4g-mobifone-nam-2018.230372/"> Miễn phí đổi sim 4G Mobifone... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 5 </div> </li> <li class="thread-230466 thread-node-132"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="avatar Av17736s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/17/17736.jpg?1531815248" width="48" height="48" alt="Nhà Đẹp Giá Gốc" /></a> <a title="Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long Biên | Chung cư Hope Residence - Dự án NOXH CĐT liên danh Vingroup" class="Tooltip" href="threads/nha-o-xa-hoi-phuc-dong-long-bien-chung-cu-hope-residence-du-an-noxh-cdt-lien-danh-vingroup.230466/"> Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="username">Nhà Đẹp Giá Gốc</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-230605 thread-node-152"> <a href="members/ngathien.12311/" class="avatar Av12311s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="ngathien" /></a> <a title="Có nên đầu tư vào căn hộ New City Thuận Việt Quận 2" class="Tooltip" href="threads/co-nen-dau-tu-vao-can-ho-new-city-thuan-viet-quan-2.230605/"> Có nên đầu tư vào căn hộ New... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/ngathien.12311/" class="username">ngathien</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-229935 thread-node-130"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="avatar Av17876s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thanhlapdoanhnghiepvn-vn" /></a> <a title="Thợ sửa chữa điện nước tại Huyện Cần Giờ" class="Tooltip" href="threads/tho-sua-chua-dien-nuoc-tai-huyen-can-gio.229935/"> Thợ sửa chữa điện nước tại... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="username">thanhlapdoanhnghiepvn-vn</a> posted, Trả lời: 1 </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.001099
 23. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532034843;}}
  Run Time: 0.000414
 24. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1532035475;}}
  Run Time: 0.000386
 25. SELECT thread.*
  	,
  	user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1531603475)
  ORDER BY thread.reply_count DESC, thread.last_post_date DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.006759
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 1309Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.thread.user_id1 
 26. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (144, 144, 132, 152, 130, 149, 123, 153, 123, 152, 128, 136, 131, 152, 132)
  Run Time: 0.000323
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumALLPRIMARY   36Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4hainamco_bds.forum.node_id1 
 27. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757, a:3:{s:24:"quick_navigation_menu_15";a:2:{s:4:"html";s:7300:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-229538 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Chinh phục 7 trò chơi cảm giác mạnh tại Vinpearl Land Nha Trang" class="Tooltip" href="threads/chinh-phuc-7-tro-choi-cam-giac-manh-tai-vinpearl-land-nha-trang.229538/"> Chinh phục 7 trò chơi cảm giác... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:45">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228534 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng thương hiệu MobiFone - VPBank năm 2018" class="Tooltip" href="threads/khuyen-mai-nap-tien-the-dong-thuong-hieu-mobifone-vpbank-nam-2018.228534/"> Khuyến mãi nạp tiền thẻ đồng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="10/7/18 lúc 10:49">10/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-228997 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi nạp thẻ tặng data lên đến 20GB vào ngày 12/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-nap-the-tang-data-len-den-20gb-vao-ngay-12-07-2018.228997/"> MobiFone khuyến mãi nạp thẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <span class="DateTime" title="11/7/18 lúc 14:56">11/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229256 thread-node-152"> <a href="members/icardi.18082/" class="avatar Av18082s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="icardi" /></a> <a title="Những phương pháp nhận dạng hàng hóa qua mã vạch" class="Tooltip" href="threads/nhung-phuong-phap-nhan-dang-hang-hoa-qua-ma-vach.229256/"> Những phương pháp nhận dạng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/icardi.18082/" class="username">icardi</a> posted <span class="DateTime" title="12/7/18 lúc 13:39">12/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229767 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải Dành Nguyên Ngày Tại Thiên Đường Giải Trí Lớn Nhất Tại Miền Trung." class="Tooltip" href="threads/ghe-da-nang-nhat-dinh-phai-danh-nguyen-ngay-tai-thien-duong-giai-tri-lon-nhat-tai-mien-trung.229767/"> Ghé Đà Nẵng, Nhất Định Phải... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 21:18">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230171 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="7 trải nghiệm tuyệt vời nhất định phải thử khi đến Phú Quốc" class="Tooltip" href="threads/7-trai-nghiem-tuyet-voi-nhat-dinh-phai-thu-khi-den-phu-quoc.230171/"> 7 trải nghiệm tuyệt vời nhất... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531728972" data-diff="306503" data-datestring="16/7/18" data-timestring="15:16">16/7/18 lúc 15:16</abbr> </div> </li> <li class="thread-229555 thread-node-144"> <a href="members/binhan565.18168/" class="avatar Av18168s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="binhan565" /></a> <a title="Ghép xương trong Trồng răng implant giá bao nhiêu?" class="Tooltip" href="threads/ghep-xuong-trong-trong-rang-implant-gia-bao-nhieu.229555/"> Ghép xương trong Trồng răng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/binhan565.18168/" class="username">binhan565</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 10:57">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-229448 thread-node-139"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="avatar Av17315s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="chi cuong" /></a> <a title="Cho thuê văn phòng Quận 3 - An Khánh building" class="Tooltip" href="threads/cho-thue-van-phong-quan-3-an-khanh-building.229448/"> Cho thuê văn phòng Quận 3 - An... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chi-cuong.17315/" class="username">chi cuong</a> posted <span class="DateTime" title="13/7/18 lúc 08:48">13/7/18</span> </div> </li> <li class="thread-230525 thread-node-144"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="avatar Av10415s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/10/10415.jpg?1531454075" width="48" height="48" alt="PhoneXmen" /></a> <a title="Thương Hội An, đừng đến và đi vội vàng" class="Tooltip" href="threads/thuong-hoi-an-dung-den-va-di-voi-vang.230525/"> Thương Hội An, đừng đến và đi... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phonexmen.10415/" class="username">PhoneXmen</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531820141" data-diff="215334" data-datestring="17/7/18" data-timestring="16:35">17/7/18 lúc 16:35</abbr> </div> </li> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1531714569" data-diff="320906" data-datestring="16/7/18" data-timestring="11:16">16/7/18 lúc 11:16</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}s:24:"quick_navigation_menu_14";a:2:{s:4:"html";s:3949:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-231203 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Mục đích mang đến những không gian đẹp nhất cho mọi người," class="Tooltip" href="threads/muc-dich-mang-den-nhung-khong-gian-dep-nhat-cho-moi-nguoi.231203/"> Mục đích mang đến những không... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029733" data-diff="5742" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:48">20/7/18 lúc 02:48</abbr> </div> </li> <li class="thread-231202 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a title="Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và nuôi cá koi khỏe mạnh." class="Tooltip" href="threads/huong-dan-ky-thuat-cham-soc-va-nuoi-ca-koi-khoe-manh.231202/"> Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532029296" data-diff="6179" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:41">20/7/18 lúc 02:41</abbr> </div> </li> <li class="thread-231201 thread-node-144"> <a href="members/chutien.14567/" class="avatar Av14567s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="chutien" /></a> <a href="threads/nuoi-ca-koi-theo-quy-luat-ngu-hanh.231201/"> Nuôi cá koi theo quy luật ngũ hành </a> <div class="userTitle"> <a href="members/chutien.14567/" class="username">chutien</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532027894" data-diff="7581" data-datestring="20/7/18" data-timestring="02:18">20/7/18 lúc 02:18</abbr> </div> </li> <li class="thread-231200 thread-node-163"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="avatar Av15913s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thzfsdhdty" /></a> <a title="Cần bán trang web diaocdanang24h.com tuổi đời 3 năm, 5,9 triệu" class="Tooltip" href="threads/can-ban-trang-web-diaocdanang24h-com-tuoi-doi-3-nam-5-9-trieu.231200/"> Cần bán trang web... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thzfsdhdty.15913/" class="username">thzfsdhdty</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532025049" data-diff="10426" data-datestring="20/7/18" data-timestring="01:30">20/7/18 lúc 01:30</abbr> </div> </li> <li class="thread-231199 thread-node-144"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="avatar Av3029s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="lang phong" /></a> <a title="Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ tại quận Gò Vấp| Chika shop" class="Tooltip" href="threads/cung-cap-si-le-kho-ga-gia-re-tai-quan-go-vap-chika-shop.231199/"> Cung cấp sỉ lẻ khô gà giá rẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/lang-phong.3029/" class="username">lang phong</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1532018657" data-diff="16818" data-datestring="19/7/18" data-timestring="23:44">19/7/18 lúc 23:44</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}s:24:"quick_navigation_menu_16";a:2:{s:4:"html";s:3496:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-230043 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="MobiFone khuyến mãi 20% ngày 18/07/2018" class="Tooltip" href="threads/mobifone-khuyen-mai-20-ngay-18-07-2018.230043/"> MobiFone khuyến mãi 20% ngày... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 12 </div> </li> <li class="thread-230372 thread-node-144"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="avatar Av16853s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="baongocvu" /></a> <a title="Miễn phí đổi sim 4G Mobifone năm 2018" class="Tooltip" href="threads/mien-phi-doi-sim-4g-mobifone-nam-2018.230372/"> Miễn phí đổi sim 4G Mobifone... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/baongocvu.16853/" class="username">baongocvu</a> posted, Trả lời: 5 </div> </li> <li class="thread-230466 thread-node-132"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="avatar Av17736s" data-avatarhtml="true"><img src="data/avatars/s/17/17736.jpg?1531815248" width="48" height="48" alt="Nhà Đẹp Giá Gốc" /></a> <a title="Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long Biên | Chung cư Hope Residence - Dự án NOXH CĐT liên danh Vingroup" class="Tooltip" href="threads/nha-o-xa-hoi-phuc-dong-long-bien-chung-cu-hope-residence-du-an-noxh-cdt-lien-danh-vingroup.230466/"> Nhà Ở Xã Hội Phúc Đồng - Long... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/nha-dep-gia-goc.17736/" class="username">Nhà Đẹp Giá Gốc</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-230605 thread-node-152"> <a href="members/ngathien.12311/" class="avatar Av12311s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="ngathien" /></a> <a title="Có nên đầu tư vào căn hộ New City Thuận Việt Quận 2" class="Tooltip" href="threads/co-nen-dau-tu-vao-can-ho-new-city-thuan-viet-quan-2.230605/"> Có nên đầu tư vào căn hộ New... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/ngathien.12311/" class="username">ngathien</a> posted, Trả lời: 2 </div> </li> <li class="thread-229935 thread-node-130"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="avatar Av17876s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/splash/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="thanhlapdoanhnghiepvn-vn" /></a> <a title="Thợ sửa chữa điện nước tại Huyện Cần Giờ" class="Tooltip" href="threads/tho-sua-chua-dien-nuoc-tai-huyen-can-gio.229935/"> Thợ sửa chữa điện nước tại... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thanhlapdoanhnghiepvn-vn.17876/" class="username">thanhlapdoanhnghiepvn-vn</a> posted, Trả lời: 1 </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532035475;}}
  Run Time: 0.001055
 28. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_26abf335742fb8e90c1e1, a:3:{s:29:"quick_navigation_menu_lock_15";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_14";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}s:29:"quick_navigation_menu_lock_16";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1532035475;}}
  Run Time: 0.000402
 29. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('members_online_now', 'forum_statistics')
  Params: 2
  Run Time: 0.000106
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 2Using where
 30. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('dark_azucloud')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 13, 2
  Run Time: 0.000130
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledconstPRIMARYPRIMARY60const,const,const1 

Included Files (112, XenForo Classes: 55)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. hn/cf/cfhn.php
 9. library/XenForo/FrontController.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 11. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 13. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 14. library/Zend/Uri.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 16. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 17. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 18. library/XenForo/Model.php
 19. library/Zend/Db.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 21. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 22. library/Zend/Db/Select.php
 23. library/Zend/Db/Expr.php
 24. library/Zend/Db/Profiler.php
 25. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 26. library/Zend/Db/Statement.php
 27. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 28. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 29. library/XenForo/CodeEvent.php
 30. library/XenForo/Options.php
 31. library/XenForo/Link.php
 32. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 33. library/WidgetFramework/Listener.php
 34. library/WidgetFramework/Option.php
 35. library/XenForo/Router.php
 36. library/XenForo/Route/Filter.php
 37. library/XenForo/Route/Interface.php
 38. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 39. library/XenForo/Route/Prefix.php
 40. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 41. library/XenForo/Route/Prefix/Misc.php
 42. library/XenForo/RouteMatch.php
 43. library/XenForo/ControllerPublic/Misc.php
 44. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 45. library/XenForo/Controller.php
 46. library/ChipXF/MoreThread/Listener.php
 47. library/Brivium/CaptchaPosting/EventListeners/Listener.php
 48. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 49. library/xenCODE/AutoPing/Listener.php
 50. library/ThreadRating/Listener/Class.php
 51. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Misc.php
 52. library/XenForo/Input.php
 53. library/XenForo/Session.php
 54. library/XenForo/Helper/Ip.php
 55. library/XenForo/Visitor.php
 56. library/XenForo/Model/User.php
 57. library/VietXfAdvStats/Listener.php
 58. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 59. library/VietXfAdvStats/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/Model/Node.php
 64. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 65. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 66. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 67. library/XenForo/Model/Category.php
 68. library/XenForo/Model/Forum.php
 69. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 70. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 71. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 72. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 73. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 74. library/XenForo/Template/Public.php
 75. library/XenForo/Template/Abstract.php
 76. library/WidgetFramework/Core.php
 77. library/XenForo/Model/Moderator.php
 78. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 79. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 80. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 81. library/Dark/AzuCloud/EventListener/FrontControllerPreView.php
 82. library/Dark/AzuCloud/Model/Nakano.php
 83. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 84. library/XenForo/View.php
 85. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 86. library/xenCODE/MetaKeywords/Listener.php
 87. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 88. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 89. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 90. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/OnlineUsers.php
 91. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Stats.php
 92. library/VietXfAdvStats/Model/GetUserGroup.php
 93. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 94. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 95. library/ThreadRating/Listener/Template.php
 96. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 97. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 98. library/XenForo/Model/Thread.php
 99. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 100. library/VietXfAdvStats/XenForo/Model/Thread.php
 101. library/ThreadRating/Model/Thread.php
 102. library/XenForo/Helper/String.php
 103. library/XenForo/Model/Avatar.php
 104. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 105. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 106. library/Zend/Exception.php
 107. library/XenForo/Model/Session.php
 108. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 109. library/XenForo/Debug.php
 110. library/Dark/AzuCloud/EventListener/TemplateHook.php
 111. library/VietXfAdvStats/Option.php
 112. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php